ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

I. Postanowienia ogólne

1. Zasady korzystania z strony internetowej W Productions (dalej: „Zasady”), określają podstawowe zasady umożliwienia dostępu osobom fizycznym (dalej: „Użytkownik”) do tekstów, grafiki, zdjęć, elementów audiowizualnych, programów i pozostałych elementów chronionych prawem rozpowszechnianych na Stronie Internetowej (dalej: „Materiały”). Umożliwienie dostępu dla Użytkowników Strony Internetowej do Materiałów rozpowszechnianych na Stronie Internetowej, polega na tym, iż Użytkownicy mogą na swoje własne żądanie, zapoznawać się z Materiałami udostępnianymi na Stronie Internetowej.

2. Użytkownik Strony Internetowej, poprzez wejście na stronę www.wproductions.pl (dalej: „Strona Internetowa”), akceptuje postanowienia niniejszych Zasad oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik jest świadomy tego, iż korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. Właścicielem Strony Internetowej jest Board Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 117/207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000551457, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000 PLN, opłaconym w całości, o numerze NIP 5223026594 i numerze REGON 361246655 (dalej: „Wydawca”).

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej:

a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (html);

c) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików umieszczanych na Stronie Internetowej (np. oprogramowanie typu Java, Java Script).

II. Zawartość Strony Internetowej

1. Wydawca poprzez udostępnienie Strony Internetowej, umożliwia na żądanie Użytkowników sieci Internet, dostęp do Materiałów rozpowszechnianych na Stronie Internetowej.

2. Wszelkie prawa do Strony Internetowej należą do Wydawcy lub innych podmiotów. Prawa do poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych na Stronie Internetowej, mogą należeć do Wydawcy lub innych podmiotów, których Materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę na Stronie Internetowej.

3. Strona Internetowa w całości, jak i poszczególne Materiały rozpowszechniane na Stronie Internetowej, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238, z 2018 r. poz. 2339 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637 ze zm.).

4. Korzystanie przez użytkowników ze Strony Internetowej oraz z Materiałów rozpowszechnianych na Stronie Internetowej możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego we właściwych przepisach.

5. Wydawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić rzetelność, dokładność, kompletność oraz aktualność treści zawartych na Stronie Internetowej, jednakże nie gwarantuje, rzetelności, dokładności, kompletności, a także aktualności jakichkolwiek treści jak i materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej. Wydawca wyraźnie ostrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania, błędy w informacjach oraz Materiałach zamieszczonych na Stronie Internetowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, specjalne lub nadzwyczajne szkody, straty lub wydatki powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej lub linkami do stron internetowych podmiotów trzecich do których odsyła Strona Internetowa, korzystaniem z takich stron lub niemożliwością korzystania z takich stron, przez jakąkolwiek osobę, lub w związku z jakimkolwiek błędem świadczenia usługi, awarią, zaniedbaniem, przerwaniem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym lub uszkodzeniem łączy lub systemu informatycznego.

6. Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek informację, materiały, produkty lub usługi zamieszczone przez podmioty trzecie na Stronie Internetowej lub oferowane przez jakiekolwiek podmioty trzecie, na jakichkolwiek stronach internetowych podmiotów trzecich, które zawierają linki do Strony Internetowej. Ryzyko związane z korzystaniem ze stron internetowych podmiotów trzecich, jak również linków do stron internetowych podmiotów trzecich umieszczonych na Stronie Internetowej ponosi wyłącznie użytkownik odwiedzający taką stronę internetową.

III. Ciasteczka

1. Pragniemy poinformować, iż Strona Internetowa może wykorzystywać ciasteczka. Ciasteczka są zbiorami informacji przechowywanymi bezpośrednio na urządzeniach końcowych Użytkowników stron internetowych, w związku z odwiedzanymi przez nich stronami internetowymi oraz korzystaniem z innych usług dostarczanych przez strony internetowej. Strona Internetowa wykorzystuje wyłącznie ciasteczka związane z Google Analytics, w celu zbierania informacji statystycznych, o tym w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej przeglądają jej zawartość. Wydawca używa ciasteczek wyłącznie w celu poprawienia jakości wyświetlanej Strony Internetowej. Dzięki ciasteczkom Wydawca jest w stanie zapoznać się z informacją o tym jak wielu Użytkowników odwiedza Stronę Internetową, jaki jest średni czas spędzany przez Użytkowników na Stronie Internetowej oraz zapoznać się z innymi informacjami, które Google Analytics dostarcza właścicielom stron internetowych. Wydawca nie gromadzi jakichkolwiek informacji umożliwiających na identyfikację Użytkowników Strony Internetowej, stąd informacje, do których Wydawca ma dostęp poprzez usługę Google Analytics są anonimowe. Wydawca za pośrednictwem Strony Internetowej nie przetwarza danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r., L 119/1). Jeżeli Użytkownik Strony Internetowej nie wyraża zgody na otrzymywanie ciasteczek od Strony Internetowej, Użytkownik powinien zrezygnować z wchodzenia na Stronę Internetową lub w przeciwnym razie zalecane jest dokonanie zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej lub brak akceptacji na wykorzystywanie ciasteczek za każdym razem kiedy zaistnieje taka możliwość. W każdej chwili Użytkownik może dokonać usunięcia ciasteczek zgromadzonych w przeglądarce. Należy podkreślić, iż jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie ciasteczek przez Stronę Internetową, Wydawca może nie być w stanie zaprezentować wszystkich właściwości Strony Internetowej w wysokiej jakości.

2. Aby uzyskać więcej informacji o ciasteczkach, prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl.

3. Wejście na Stronę Internetową oznacza, wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Wydawcę ciasteczek w sposób, o którym mowa powyżej. Użytkownik poprzez zaznaczanie na stronie powitalnej Strony Internetowej pola „akceptuję” wyraża zgodę, o której mowa w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354, z 2019 r. poz. 643).

IV. Postanowienia końcowe

1. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, jednakże nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej, w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony Internetowej w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony Internetowej.

3. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, w tym za straty spowodowane utratą zysków, danych, zakłóceniem działalności lub inne straty, a także za straty powstałe w wyniku lub związane z brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, niezależnie od tego kiedy powstały.

4. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Zasad w każdym czasie, o czym Użytkownicy Strony Internetowej zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie tekstu jednolitych Zasad na Stronie Internetowej.

6. Niniejszy Zasady podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy Rzeczypospolitej Polskiej mają wyłączną jurysdykcję w zakresie jakichkolwiek sporów mogących powstać w związku z niniejszymi Zasadami.

7. Zmiany do Zasad obowiązują od chwili udostępnienia tekstu jednolitego Zasad na Stronie Internetowej.

8. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 19 sierpnia 2019 roku.